Kemiske forhold

Fra 1. juli 2019 er kravet om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) ophævet.

I stedet for APB'er skal vi have øget fokus på den kemiske risikovurdering og sikre, at de medarbejdere, der arbejder med farlig kemi får en effektiv oplæring og instruktion. 

I arbejdet med faremærkede kemikalier skal arbejdsmiljøgruppen sikre følgende:

 • Oversigt over alle faremærkede produkter, der anvendes på arbejdspladsen, samt adgang til aktuelle sikkerhedsdatablade på det enkelte produkt. Oversigten over kemikalier og sikkerhedsdatabladene skal være tilgængelige for medarbejderne. Det kan være elektronisk eller i papirform. Vær opmærksom på, at sikkerhedsdatabladene skal være tilgængelige i den senest opdaterede version.
  Du kan downloade skabelon til oversigt over kemikalier i wordformat her
 • Kemisk risikovurdering ved alle arbejdsprocesser, hvor man anvender kemikalier
 • Procedure for oplæring og instruktion af nye medarbejdere i forhold til anvendelse af kemikalier.

Kemisk risikovurdering
Kemisk risikovurdering skal udarbejdes for alle de arbejdsprocesser, hvor man på arbejdspladsen anvender faremærkede kemikalier.

Afdækker den kemiske risikovurdering arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses her og nu skal løsning indarbejdes i APV handleplanen for arbejdspladsen.

Risikovurderingen foretager I med afsæt i jeres oversigt over kemikalier og sikkerhedsdatablad.

Relevante spørgsmål i forbindelse med kemisk risikovurdering:

 • Hvad anvendes det faremærkede kemikalie til (arbejdsproces)?
 • Kan produktet erstattes af et mindre farligt produkt?
 • I hvilken grad udsættes medarbejderen for fare fx
  • ved indånding
  • ved at få det i øjnene
  • ved at få det på huden
 • Hvor ofte anvender medarbejderen produktet?
 • Kan man anvende værnemidler der minimerer risikoen i forbindelse med brug af produktet?
 • Er der særlige grænseværdier man skal være opmærksom på?

Se også hjælpeskema til kemisk risikovurdering her.

Oplæring og instruktion
Følgende 5 punkter skal gennemgås ved oplæring og instruktion 

 1. Oplysninger om de farlige stoffer og materialer, herunder navn, faremærkning, risici ved arbejde med og udsættelse for den. Relevante grænseværdier
 2. Oplysninger om håndtering, brug og opbevaring, herunder eventuelle anvendelsesbegrænsninger
 3. Oplysninger om korrekt brug af personlige værnemidler og disses placering på arbejdspladsen.
 4. Sikkerhedsforanstaltninger ved uheld, f. eks. brand, spild og lignende
 5. Bortskaffelse af stoffer og materialer, samt værnemidler efter endt brug og øvrig håndtering af affald, herunder særligt mærket affald.

Mundtlig instruktion
Der skal ikke foreligge dokumentation for, at den mundtlige oplæring og instruktion er foretaget, men den tilsynsførende fra Arbejdstilsynet, kan spørge medarbejderne om de er instrueret og oplært.

 1. Oplæring og instruktion er som udgangspunkt mundtlig
 2. Skal baseres på den kemiske risikovurdering
 3. Oplæring og instruktion skal passe til den enkelte virksomheds konkrete arbejdssituation og tilpasses de konkrete medarbejdere.

Skriftlig oplæring og instruktion er nødvendigt når:

 1. Der arbejdes med særlige farlige stoffer og materialer
 2. Ved særligt komplicerede arbejdsprocesser og forhold
 3. Når den kemiske risikovurdering i øvrigt tilsiger det fx
  • Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding
  • Kan udløse allergisk hudreaktion
  • Livsfarlig ved indtagelse
  • Kræftfremkaldende

Mere information 
I Arbejdstilsynets vejledning om arbejde med stoffer og materialer beskrives krav ved arbejdet med stoffer og materialer nærmere, ligesom vejledningen er justeret til med kravene vedr. den kemiske risikovurdering og oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet.

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om arbejde med stoffer og materialer.

Se i øvrigt også nærmere her på HR portalen om APV og risikovurderinger.

Er I i tvivl kan I kontakte HR teamet.