APV (ArbejdsPladsVurdering)

Der foretages kortlægning af arbejdsmiljøet - arbejdspladsvurdering (APV) - på alle arbejdspladser. Den enkelte arbejdsplads træffer selv afgørelse om, hvor hyppigt, der foretages APV, dog som minimum hvert tredje år samt ved væsentlige ændringer på de enkelte arbejdspladser, herunder ved ændringer i arbejdsmetoder og –processer.

Kortlægningen foretages af den lokale arbejdsmiljøgruppe/MEDudvalg med inddragelse af medarbejderne. Der anvendes skemaer, tjeklister, Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejvisere eller lignende materiale, der fokuserer på de væsentligste arbejdsmiljøproblemer indenfor det enkelte fagområde, andre lovbestemte krav samt de økonomiske/tekniske muligheder.

Der kan være forskellige metoder til kortlægning af arbejdsmiljøet. Der kan anvendes spørgeskema, mere åbne skemaer som medarbejderne udfylder, eller der kan anvendes mere dialogbaserede metoder. 

Se eksempel på spørgeskema til kortlægning af fysisk arbejdsmiljø her.

På arbejdsmiljøweb.dk kan også hentes et enkelt skema, der er velegnet til kortlægning via dialog på arbejdspladsen - hent skemaet her.

Alle arbejdsforhold og situationer skal vurderes. Det gælder normale og enkeltstående aktiviteter (eks. skolefester) og potentielle nødsituationer. Det gælder ligeledes de forhold, vi stiller til rådighed for vores underleverandører, f.eks. rengøringspersonale, samt når medarbejdere udlånes til andre virksomheder.

Hvis der konstateres et arbejdsmiljøproblem, som kan forbedres, beskrives problemet, evt. årsag, forslag til løsning samt hvem, der er ansvarlig for afhjælpning af problemet, samt tidspunkt for opfølgning. Dette sker ved udarbejdelse af en prioriteret handlingsplan for løsning af arbejdsmiljøproblemerne.

Der skal løbende i arbejdsmiljøgruppen om MED-udvalget ske opfølgning på handleplanen indtil problemet er løst. Når problemet er løst skal der efterfølgende ske en evaluering/vurdering af om den valgte løsning i praksis har løst problemet.

De fleste arbejdsmiljøproblemer vil være af en sådan karakter, at den lokale arbejdsmiljøgruppe/ MEDudvalg selv kan løse dem. Hvis et problem ikke kan løses lokalt, samt ved forslag til generelle indsatsområder videregives dette til Områdeudvalg og evt. Hovedudvalg hvis problemet har mere generel karakter.

Du kan finde tjeklister til kortlægning af arbejdsmiljøet her.

Find inspiration til APV arbejdet på arbejdsmiljøweb.dk (Brachefællesskabet for arbejdsmiljø).

Læs også om APV på Arbejdstilsyntes hjemmeside.