Kontrol med arbejdsmiljøet

Der skal løbende være kontrol med, at arbejdet kan blive udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. I kontrollen indgår forebyggelsesprincipperne, der skal sikre, at arbejdet bliver udført med de færrest mulige belastninger og med den bedst mulige beskyttelse over for påvirkninger, der kan give skader. Både arbejdsgiver, arbejdsleder og de ansatte har et ansvar i forhold til at kontrollere, at arbejdet bliver udført så sikkert som muligt.

Hvis det er nødvendigt, skal der ved arbejdets konkrete udførelse jævnligt foretages en kontrol af, at forholdene er i orden. I den kontrol indgår:

 • om den eller de, der skal udføre arbejdet, har den fornødne indsigt og arbejdsevne
 • om der er givet den fornødne oplæring og instruktion
 • om der er foretaget de nødvendige målinger

Det skal især kontrolleres, om der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko ved:

 • arbejdets udførelse
 • arbejdsforholdene
 • arbejde med farlige stoffer og materialer
 • smitte fra sygdomme
 • klimaforholdene
 • belysningsforholdene
 • værktøjer m.v.

Ud over kontrol af givne risici skal det også kontrolleres, at der ikke er unødige påvirkninger i form af:

 • støj
 • stråling
 • stoffer og materialer
 • fysiske belastninger
 • uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller arbejdsbevægelser

Det gælder for alle unødige påvirkninger, at de skal være så små, som det overhovedet er muligt, og at fastsatte grænseværdier skal overholdes.