Runderinger

Rundering er en metode for arbejdsmiljøgruppen til at overvåge og kontrollere arbejdsmiljøforholdene på arbejdspladsen. Grundprincippet i runderinger er, at man prøver at udpege og fjerne mulige årsager til ulykker. Samtidig kan runderinger bruges til at skærpe opmærksomheden på farlige forhold i arbejdsmiljøet hos medarbejdere og ledelse.

Via nedenstående links kan du springe i beskrivelsen af runderinger:

Hvad er formålet med en arbejdsmiljørundering?
Hvem skal gennemføre arbejdsmiljørunderingerne?
Hvornår skal runderingerne foretages?
Hvordan gør vi det?
Tjeklister som inspiration
Hvad så når vi har gennemført arbejdsmiljørunderingen?

Hvad er formålet med en arbejdsmiljørundering?

Arbejdsmiljørunderingen er primært en fysisk gennemgang af arbejdsmiljøet i det område arbejdsmiljøgruppen dækker, men omfatter også spørgsmål vedrørende det psykiske arbejdsmiljø, og måden arbejdsmiljøarbejdet fungerer på.

En arbejdsmiljørundering er en metode til at arbejdsmiljøgruppen kan ”holde øje” med arbejdsmiljøforholdene på arbejdspladsen. Ellers kan der gå op til 3 år imellem den lovpligtige APV foretages, og mange arbejdsforhold kan være ændret i denne periode. De løbende tjek af arbejdsmiljøet er også en gevinst for arbejdspladsen, fordi det bliver nemmere og mindre tidskrævende at forny den lovpligtige arbejdspladsvurdering.

En arbejdsmiljørundering på arbejdspladsen er medvirkende til, at gøre arbejdsmiljøgruppen og arbejdsmiljøarbejdet synligt og skabe mere fokus på arbejdsmiljøet.

Runderingen bør suppleres med ” Hvordan går det med arbejdsmiljøarbejdet, hvad er gået godt, og hvad kunne gøres bedre?” Når runderingen er gennemført, kan I altså også få et billede af om MED-/arbejdsmiljøgruppens arbejdsmiljøarbejde er tilstrækkeligt, om der er områder hvor MED-/arbejdsmiljøgruppens bør styrke deres arbejdsmiljøarbejde.

Arbejdsmiljørunderingerne er et kontinuerligt og systematisk værktøj for arbejdsmiljøgruppens arbejdsmiljøarbejde og kan også bruges til at følge op på APV-handleplanen. Forhold som skal arbejdes videre med kan føres ind i APV- handleplanen, således at APV- handleplanen blive en dynamisk arbejdsplan.

Hvem skal gennemføre arbejdsmiljørunderingerne?

Arbejdsmiljøgrupperne er ansvarlige for at gennemføre arbejdsmiljørunderingerne, men kan uddelegere opgaven. Det forudsættes dog, at arbejdsmiljørepræsentanten altid deltager i runderingen, for at sikre opfølgning i arbejdsmiljøgruppen.

Der er yderligere muligheder, som de enkelte arbejdsmiljøgrupper kan overveje:

  • For at ”få nye øjne” på arbejdet kan det aftales, at der laves runderinger på hinandens områder/afsnit – altså at man ”bytter” område med en anden arbejdsmiljøgruppe.
  • Inddrage den eller de medarbejdere, der arbejder de enkelte arbejdssteder
  • Aftale med den arbejdsmiljøansvarlige/afdelingsledelsen/teamansvarlig/faglærer, at denne deltager ved arbejdsmiljørunderingerne.
  • At arbejdsmiljøgruppen sikrer, at evt. problemer med indeklima og lign. drøftes i forbindelse med Byggris årlige bygningsgennemgang på institutionen

Hvornår skal runderingerne foretages?

Det er arbejdsmiljøgruppens ansvar at planlægge hvornår og hvor ofte arbejdsmiljørunderingerne gennemføres, dog skal det sikres, at hele arbejdspladsen er gennemgået mindst én gang om året. På arbejdssteder, hvor der er mange ensartede arbejdspladser (skoler, plejecentre og rådhuset) skal det sikres, at alle arbejdspladser er gennemgået over en to-årig periode.

Det er op til arbejdsmiljøgrupperne selv at tilrettelægge og planlægge runderingerne, herunder hvorledes man kommer rundt på gruppens område. Der skal altid foreligge skriftlig dokumentation på, at arbejdsmiljørunderingerne er foretaget.

Det anbefales, at der på forhånd fastsættes datoer for, hvornår arbejdsmiljørunderingerne skal gennemføres, og at disse foretages umiddelbart inden et MED-udvalgsmøde med afrapportering på MED-mødet. Hermed er dokumentationen sikret ved referatet.

Hvordan gør vi det?

De kolleger, der udfører arbejdet, ved som oftest bedst, hvilke farlige forhold der kan opstå i deres arbejde. Derfor får arbejdsmiljøgruppen de bedste resultater ud af arbejdsmiljørunderingerne, hvis de gennemgår de enkelte arbejdsfunktioner sammen med den kollega, som udfører det arbejde, der undersøges. Det giver også arbejdsmiljøgruppen mulighed for at give kollegaen en grundig orientering om risici og sikkerheds-foranstaltningerne ved det pågældende arbejde. Dertil kommer, at kollegerne ofte vil have forslag til løsninger på deres egne arbejdsmiljøproblemer. Løsninger, som kan bruges af arbejdsmiljøgruppen.

Tjeklister som inspiration

Arbejdsmiljøgruppen kan anvende tjeklister som inspirationsmateriale i forbindelse med runderinger. Arbejdsmiljøgruppen kan fjerne eller føje egne spørgsmål til tjeklisterne, hvis det findes relevant. Opbevar tjekklister og referater af møder m.v., så I kan dokumentere, at runderingen er udført.

Download et eksempel på en tjekliste her.

Hvad så når vi har gennemført arbejdsmiljørunderingen?

Når arbejdsmiljørunderingen er udført, aftales det i arbejdsmiljøgruppen, hvordan eventuelle fejl eller mangler udbedres. Har arbejdsmiljøgruppen på sin arbejdsmiljørundering fundet helt oplagte mangler, som der ikke kan herske tvivl om skal være i orden, bør den straks sikre at få forholdene bragt i orden. Hvis der er arbejdsmiljøforhold, som kan klares allerede under arbejdsmiljørunderingen, gøres dette med det samme. Det kan f.eks. være at sikre, at en afskærmning, som har været pillet af, sættes på plads igen. Hvis det ligger indenfor arbejdsmiljøgruppens kompetence og muligheder, kan den selv udbedre manglen. I tvivlstilfælde skal sådanne problemer altid forelægges eget MED-udvalg/lederen.

De problemer, som skal løses på længere sigt, skal indgå i APV-handlingsplanen og med en prioritering af rækkefølgen. Har arbejdsmiljøgruppen/MED-udvalget kompetence til løsning af problemet, og man er enig om hvilke foranstaltninger, der skal træffes, skal arbejdsmiljøgruppen sikre sig, at de aftalte tidsfrister overholdes, og at de foranstaltninger, der gennemføres, er i overensstemmelse med det aftalte. Der henvises i øvrigt til Eksempel på arbejdsmiljøopgave, hvis problemet ligger udenfor arbejdsmiljøgruppens kompetence. 

Download notatet Sådan foretager vi arbejdsmiljørunderinger her.