Akuthjælp og instrukser

Akuthjælp og instrukser indeholder bl.a. gode råd om førstehjælp, alarmering ved brand m.m. Vær opmærksom på, at hvis din egen afdeling har lavet særlige planer i tilfælde af fx brand – så er det disse planer du skal følge.

Vi gør opmærksom på, at der fortsat kommer nye planer til, så du skal løbende holde dig orienteret om planerne for dit arbejdsområde.

Bombetrussel

Sådan gør du efter at have modtaget en bombetrussel:

 1. Forsøg at opfange truslen så nøjagtigt, at oplysningerne kan gives korrekt videre
 2. Bring dig selv i sikkerhed
 3. Alarmer politiet ved at ringe 112 og meddel truslens ordlyd så nøjagtigt som muligt
 4. Lad politiet vurdere situationens alvor og følg politiets instrukser
 5. Foretag varsling af andre personer i fare
 6. Foretag evakuering og kontroller, at alle er kommet ud
 7. Modtag politiet og oplys indsatslederen om:
  • Er der tilskadekomne
  • Hvor formodes bomben anbragt
  • Hvor er adgangsvejene
 8. Informer din nærmeste leder

Brand

Sådan gør du, hvis der opstår brand:

 1. Red personer, som er i direkte fare
 2. Alarmer brandvæsenet ved at aktivere et brandtryk eller ringe 112
 3. Foretag varsling af andre personer i fare
 4. Foretag evakuering og kontroller, at alle er kommet ud
 5. Iværksæt rednings- og slukningsarbejde, hvis det er muligt og forsvarligt. Er det ikke muligt at slukke branden, så begræns den ved at lukke døre og vinduer, men lås ikke døre
 6. Modtag brandvæsenet og oplys indsatslederen om:
  • Er der tilskadekomne eller personer, der ikke er kommet i sikkerhed
  • Hvor er branden opstået
  • Hvor brænder det
  • Hvor er adgangsvejene

Bliver du overrasket af røgen, så bliv helt nede ved gulvet. Beskyt næse og mund med et klæde og kryb mod den nærmeste udgang eller luk døren til rummet og giv dig til kende i et åbnet vindue.

Evakuering

Sådan gør du ved evakuering:

 1. Hvis du har pc-arbejdsplads, så lås computeren ved at holde Ctrl - Alt - Delete nede og tryk efterfølgende Enter
 2. Sørg for at få dine nødvendige personlige ejendele med
 3. Ved brand luk døre og vinduer, men lås ikke døre
 4. Forlad straks området og sørg for at få alle med ud. Tal tydeligt undervejs og stop ethvert tilløb til panik
 5. Benyt nærmeste flugtvej/udgang til det fri
 6. Undgå brug af elevator
 7. Gå til anviste samlingssted og meld dig til din daglige leder eller politiet
 8. Bliv på det anviste samlingssted, indtil du får anden besked
 9. Sørg for at foretage optælling på samlingsstedet, og meld straks eventuelt savnede personer til brandvæsnets eller politiets indsatsleder

Gidseltagning

 Sådan gør du, hvis der tages gidsler:

 1. Bring dig selv i sikkerhed ved at komme på sikker afstand
 2. Alarmer politiet ved at ringe 112
 3. Lad politiet vurdere situationens alvor og følg politiets instrukser
 4. Foretag varsling af andre personer i fare
 5. Foretag evakuering af alle personer, der ikke er taget som gidsler, og kontroller, at alle er kommet ud
 6. Modtag politiet og oplys indsatslederen om:
  • Er der tilskadekomne
  • Hvor mange er taget som gidsler
  • Hvor finder gidseltagningen sted
  • Hvor er adgangsvejene
 7. Informer din nærmeste leder

Hvis det ikke er muligt at komme på sikker afstand af gidseltagningen, så gå til nærmeste lokale og barrikader dig. Barrikader døre og vinduer med borde og stole eller lignende. Sæt eventuelt en stoleryg mod dørhåndtaget, hvis døren åbner indad. Placer dig, så du ikke er synlig og undgå støj. Bliv i lokalet indtil du kaldes ud af politiet eller ledelsen.

Hvis ulykken sker, 1-1-2

Hvis ulykken eller katastrofen sker, er det vigtigt, at alle ved, hvordan de skal handle.

Ved ulykke, pludselig sygdom eller brand: Alarmér 1-1-2

Ved opkald til 1-1-2 skal du oplyse:

 • Hvor du skal bruge hjælpen (præcis adresse/postnr./by/bygning/etage) 
 • Hvad der er sket (sygdom?/ulykke?/brand?/uheld med farlige stoffer?/fastklemte?)
 • Hvor mange der har brug for hjælp 
 • Hvorfra du ringer 
 • Hvem du er 
 • Aftal altid præcist mødested og evt. tilkørselsvej for redningskøretøjer

 

Efter opkald til 1-1-2 skal du altid:

 • Orientere reception / portvagt eller lignende 
 • Få nogen til at tage imod hjælpen på det aftalte mødested 
 • Informere nærmeste leder uanset tid på døgnet

Når du kalder 1-1-2, får du forbindelse til en af landets 8 alarmcentraler.

Du vil altid blive dirigeret ind til den af alarmcentralerne, der er ledig.

Personalet på alarmcentralerne er uddannet til at hjælpe dig i enhver situation.  

 

 

Førstehjælp

Råd om førstehjælpens grundprincipper:


Førstehjælpens vigtigste hovedpunkter:

 1. Stands ulykken - skab overblik 
 2. Giv livreddende førstehjælp 
 3. Tilkald hjælp - Alarmér 1-1-2 
 4. Giv almindelig førstehjælp

Livreddende førstehjælp trin for trin:

 • Er personen bevidstløs? - tal og rusk 
 • Få en kollega til at tilkalde hjælp, 1-1-2 hurtigst muligt 
 • Få en kollega til at hente hjertestarteren, hvis I har en

Illustration af førstehjælpens grundprincipper

Mistænkelig post

Uåbnede breve:

Uåbnede breve behandles forsigtigt og vurderes ikke umiddelbart at være smittefarlige.

For ikke at skabe unødig uro og for ikke ubegrundet at belaste beredskabet, skal det nøje vurderes og undersøges i virksomheden, om postforsendelsen kan have en naturlig forklaring.

Hvis truslen bedømmes som reel:

 • Alarmér 1-1-2 og bed om instrukser for håndtering af brevet. 
 • Det lokale beredskab vil herefter vurdere den konkrete fare og igangsætte fornødne foranstaltninger. 
 • Man skal ikke henvende sig på skadestuen ved mistanke om smitte, men kontakte 1-1-2, der vil fortælle, hvordan man skal forholde sig.
 • Orientér den daglige leder.
 • Afvent politiets / redningsmandskabets ankomst.

Åbnede breve:

 • Undgå at indånde forsendelsens indhold. 
 • Læg forsigtigt postforsendelsen uden at ryste den.
 • Få alle personer ud af lokalet og luk døre og vinduer. 
 • Tilkald politiet 1-1-2, og oplys hvem du er, hvor du ringer fra, hvad det drejer sig om samt hvor mange personer, der er berørt heraf.
 • Registrér alle tilstedeværende personer med navn og adresse.
 • Orientér omgående den daglige leder.

Psykologisk krisehjælp

Sådan gør du, hvis der er brug for psykologisk krisehjælp:

Når hændelsen sker:

 • Vurder behov for akut hjælp - kald 112! 
 • Giv kollegial psykisk førstehjælp, umiddelbart efter episoden. 

Psykisk førstehjælp

 • Lad ikke den voldsramte være alene 
 • Skab ro og tryghed 
 • Lyt til den voldsramte – lad vedkommende fortælle (igen og igen), hvad der er sket 
 • Undgå at bagatellisere 
 • Undgå at kritisere den voldsramtes handlinger 
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende 
 • Følg evt. den voldsramte hjem 
 • Sørg for at den voldsramte ikke er alene det første døgn
 • Ledsag kollegaen til skadestuen, hvis det er påkrævet  

Umiddelbart efter ulykken:

 • Leder og arbejdsmiljørepræsentant skal orienteres hurtigst muligt efter episoden har fundets sted
Leder sørger for at der tilbydes krisehjælp til skadelidte – krisehjælp kan rekvireres på tlf.: 8710 8900

Opfølgning den efterfølgende tid:

 • Hold jævnlig kontakt med den pågældende medarbejder i perioden efter. 
 • Støt den pågældende medarbejders tilbagevenden til arbejdet. 
 • Giv mulighed for møde mellem skadelidte og andre involverede i episoden.

 

Krisekommunikation

Hvis der opstår en vanskelig eller kritisk situation i din afdeling eller på din arbejdsplads, er det vigtigst først og fremmest at skabe kontrol og overblik over situationen.

Dernæst skal I styre kommunikationen om krisen, så de vigtigste målgrupper får den rigtige information, og I undgår, at krisen forværres på grund af for dårlig eller mangelfuld kommunikation.

Kommunikationssektionen kan hjælpe jer med at skabe et overblik over kommunikationen fx budskaber, målgrupper og relevante medier.

Sådan gør du, når krisen opstår:

Medarbejder:

 1. Tag hånd om den akutte situation, og skab dig et første overblik over situationen.
 2. Kontakt til din nærmeste leder, og aftal den videre indsats og kommunikation.

Ledelse:

 1. Nærmeste leder kontakter sektionsleder/afdelingschef og vurderer kontakt til Direktionen/borgmester/udvalgsformand afhængig af krisens omfang.
 2. Leder/afdelingschefen kontakter beredskabsdirektør og/eller kommunikationsteamet.
 3. Kommunikation nedsætter krisekommunikationsteam, som organiserer arbejdet og fordeler opgaver.
 4. Saml de mest relevante medarbejdere til et lokalt kriseteam, som koordinerer med en eventuel central krisestab.
 5. Fordel rollerne – hvem gør hvad, hvem er talsmand, hvem deltager i kriseledelsen.
 6. Sammen med krisekommunikationsteamet skaber I et overblik over situationen:
 • Hvad er der sket?
 • hvad, hvor, hvornår, hvor mange, hvor længe, hvorfor (formodet årsag?)
 • Hvad er seneste nyt?
 • Hvad ved vi endnu ikke?
 • Hvordan skal borgerne forholde sig?
 • Hvad gør kommunen nu?
 • Hvem kan man kontakte for mere information?
 • Hvornår opdaterer vi information næste gang? fx på nettet eller ved pressemøde

Overfald og trusler

Sådan gør du ved overfald og trusler:

Når hændelsen sker:

 • Vurder behov for akut hjælp - kald 112! 
 • Giv kollegial psykisk førstehjælp, umiddelbart efter episoden. 

Psykisk førstehjælp

 • Lad ikke den voldsramte være alene 
 • Skab ro og tryghed 
 • Lyt til den voldsramte – lad vedkommende fortælle (igen og igen), hvad der er sket 
 • Undgå at bagatellisere 
 • Undgå at kritisere den voldsramtes handlinger 
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende 
 • Følg evt. den voldsramte hjem 
 • Sørg for at den voldsramte ikke er alene det første døgn
 • Ledsag kollegaen til skadestuen, hvis det er påkrævet  

Umiddelbart efter ulykken:

 • Leder og arbejdsmiljørepræsentant skal orienteres hurtigst muligt efter episoden har fundets sted
 • Leder sørger for at der tilbydes krisehjælp til skadelidte – krisehjælp kan rekvireres på tlf.: 8710 8900 
 • Episoden anmeldes som en arbejdsskade og anmeldes til politiet (hurtigst muligt/inden for 24 timer). 
 • De øvrige medarbejdere skal orienteres om hændelsen.  

Opfølgning den efterfølgende tid:

 • Hold jævnlig kontakt med den pågældende medarbejder i perioden efter. 
 • Støt den pågældende medarbejders tilbagevenden til arbejdet. 
 • Giv mulighed for møde mellem skadelidte og andre involverede i episoden.

 

Sådan gør du, hvis du modtager en trussel via email:

Du skal omgående:

 • Underrette din nærmeste leder
 • Aftale det videre forløb med din leder om evt. underretning af politiet
 • Orientere hvis nødvendigt din arbejdsmiljøkonsulent

Samlingspladsansvarlig

Instruks til samlingspladsansvarlig

Ansvar på samlingspladsen

Der er kun én person, der er ansvarlig.

Find ud af internt, om I vil udpege en person på forhånd eller i situationen

Samlingspladsansvarlig medbringer:

 • Personaleoversigt
 • Nøgler/adgangsbrik
 • Mobiltelefon
 • Notesblok
 • Sikkerhedsplanen

Opgaver for samlingspladsansvarlig:

Meddel over for forsamlingen, højt og tydeligt, at du er den samlingspladsansvarlige.

Meddel forsamlingen at de skal tage opstilling gruppe/afdelingsvis for optælling

Spørg til, om der er nogen, der har været i fare, om nogen har set andre, der har været i fare, eller som er tilskadekomne eller lukket inde – så skal de personer melde sig til dig.

Ved længere ophold, overvej at tilbyde mad og drikke og eventuelt et andet – måske indendørs – opholdssted.

Orientér løbende forsamlingen om situationen. Via dine kommunikationsmidler kan du bl.a. få oplysninger om, hvorvidt det er sikkert at vende tilbage.

Opgaver for samlingsplads vedr. redningsmandskabet

Fortæl indsatslederen, hvad du ved om situationen, f.eks:

 • Om nogen savnes i bygningen.
 • Om muligt hvor branden er opstået