Krisestyring

Krisestyringssystem 

For at sikre overblik under en krise og sikre mulighed for erfaringsopsamling skal ledere logge kriser gennem Odder Kommunes krisestyringssystem.

Østjyllands Brandvæsen tilbyder kurser i krisestyring og brugen af systemet. Har du, som leder, brug for kurset kan du kontakte Martin Hauge på martin.hauge@odder. 

Aktiveringen af kriseledelsen

Sammensætning af kriseledelsen

Driftsniveau 1 – én forvaltning/stab eller afdeling (mindre forstyrrelse):

Kriseleder: Direktør eller en af denne udpeget chef

 • Kommunikationsansvarlig
 • Relevante medlemmer af forvaltningens/stabens eller afdelingens ledergruppe
 • Evt. Beredskabsdirektør
 • Ad hoc medlemmer

Driftsniveau 2 – én kommune (større driftsforstyrrelse):

Kriseleder: Kommunaldirektør eller en af denne udpeget stedfortræder

 • Evt. borgmester
 • Relevante medlemmer af direktionen
 • Relevante medlemmer af forvaltningernes chefgrupper/stabenes og/eller afdelingernes ledergrupper
 • Beredskabsdirektør
 • Kommunikationsansvarlig
 • Ad hoc medlemmer

Driftsniveau 3 – tværkommunalt (alvorlige driftsforstyrrelse):

Kriseleder: Kommunaldirektør eller beredskabsdirektør 

 • Evt. borgmestrene for de berørte kommuner
 • Kommunaldirektørerne for de berørte kommuner
 • Beredskabsdirektør
 • Kommunikationsansvarlige fra de berørte kommuner
 • Ad hoc medlemmer

For alle deltageres vedkommende – men særligt for kriselederfunktionen – skal der være planlagt for stedfortræder i forbindelse med større og længerevarende hændelsesforløb.

Stedfortræderen skal som udgangspunkt være på samme organisatoriske niveau som den, der afløses for, eller være udstyret med samme mandat. Stedfortræder for kriselederen udpeges i forbindelse med aktivering af Krisestaben.

Borgmesteren kan efter konkret vurdering og behov indgå i krisestaben i niveau 2 og 3-hændelser efter samråd med kriselederen.

Ad hoc-medlemmer kan eksempelvis bestå af repræsentanter for andre myndigheder, herunder politi, embedslæge o.a. Ved større hændelser, der har karakter af større ulykke/katastrofe og omfatter flere kommuner vil koordinering af beredskabsaktørernes rolle finde sted i politiets Lokale Beredskabsstab.

Ved øvrige hændelsestyper, der ikke medfører aktivering af politiets Lokale Beredskabsstab, men omfatter flere kommuner, håndteres hændelse på Driftsniveau 2 med koordinering med den anden kommune efter nærmere aftale.

Kriseledelsen støttefunktioner

I Odder Kommune varetages sekretariatsfunktionen for Kriseledelsen for niveau 3, af Ledelse & Udvikling. 

Når krisestaben (niveau 1-3) aktiveres, indkaldes øvrige relevante medarbejdere fra kommunens stabsfunktioner (ex. IT, jura, HR, kommunikation m.v.).

Kriseledelsens samlingssted

Udpegning af kriseledelsens samlingssted sker i den konkrete aktiveringssituation på baggrund af den konkrete hændelse.