Fratrædelse - afsked/opsigelse

Ansøgt afsked (egen opsigelse)

I henhold til funktionærloven skal opsigelse fra den ansattes side ske med en måneds varsel til udgangen af en måned.
For tjenestemænd gælder et opsigelsesvarsel på tre måneder til udgangen af en måned.

Såfremt medarbejderen ønsker det og det er foreneligt med arbejdspladsen, kan det aftales, at medarbejderen fratræder tidligere. Dette kan alene ske på foranledning af den medarbejder, der opsiger sin stilling. 

Opsigelse meddeles skriftligt til den nærmeste leder, som ligeledes skriftligt kvitterer for modtagelse af opsigelsen. 

Særligt ved overgang til tjenestemands pension

Når tjenestemænd søger om afsked skal HR orienteres hurtigst muligt.

Ansøgning om afsked ved overgang til tjenestemandspension fremsendes via fagdirektøren til kommunaldirektøren, der er bemyndiget til at godkende ansøgninger om tjenestemandspension.

HR meddeler den ansatte kommunaldirektørens beslutning herunder pensionens størrelse og starter pensionsudbetalingen for de kommunale tjenestemænd.

For lærere i den lukkede gruppe, der skal have pensionen udbetalt fra staten, kontakter HR Udbetaling Danmark for beregning og udbetaling af pension. Kontakten til Udbetaling Danmark skal ske min. 2 måneder før pensionsudbetaling skal finde sted. Udbetaling Danmark fremsender meddelelse til den ansatte om pensionens størrelse m.v.

Uansøgt afsked

Enhver påtænkt afsked drøftes med HR inden afskedigelsesproceduren evt. iværksættes – se nedenfor under HR´s rolle.

Den enkelte virksomhedsleder/stabschef har kompetence til at træffe afgørelse om uansøgt afsked af medarbejdere og ledere indenfor eget kompetenceområde. 

Den enkelte direktør har kompetence til at træffe afgørelse om uansøgt afsked af virksomhedsledere/stabschefer med reference til direktøren.

Det er byrådet, der har kompetence til at træffe afgørelse om uansøgt afsked af direktører efter indstilling af Økonomiudvalget.

Midlertidig ansættelse

Midlertidig ansættelse ophører efter den fastlagte periode.

Uansøgt afsked som følge af reduktion

Når antallet af medarbejdere på et givet område skal reduceres (normeringsreduktioner, omorganiseringer, arbejdsmangel m.v.) skal det forinden afskedigelse foretages, undersøges om reduktion kan ske ved:

• naturlig afgang
• omplacering/forflyttelse, evt. kombineret med efteruddannelse
• frivillig nedsættelse af beskæftigelsesgraden 
• fratræden blandt medarbejdere, der ikke vil modsætte sig at blive afskediget.

I forhold til omplacering er lederen forpligtet til at undersøge blandt alle medarbejdere på arbejdspladsen, om nogen ønsker forflyttelse/omplacering. 
Ledelsen forpligtes samtidig til at medvirke til at overtage medarbejdere, der bliver i overtal andetsteds.

Se også nærmere om retningslinjer ved personalereduktioner som følge af besparelser.

HR teamets rolle ved afskedigelse eller overvejelser omkring afsked.

På så tidlig et tidspunkt som overhovedet muligt hvilket for eksempel vil sige, når de første tegn på at en medarbejder enten ikke kommer tilbage fra sygefravær, eller når der er tjenstlige problemer med en medarbejder, der ikke vil følge lederens anvisninger kontakter lederen HR teamet i Ledelse & Udvikling.

HR teamets umiddelbare rolle er at give lederen sparring i forhold til hvordan den konkrete personalesag evt. kan få et positivt udfald (= medarbejderen forbliver i sin stilling).

Hvis der ikke er udsigt til at medarbejderen kan fortsætte i sin stilling eller lederen i den konkrete sag ønsker det, så deltager personalekonsulenterne evt. i sygefraværssamtaler og tjenstlige samtaler.

Når det i samråd med HR teamet står klart, at en personalesag bør ende med uansøgt afsked overtager HR teamet den praktiske del m.h.t. udarbejdelse af sindetbreve og opsigelser.