Coronavirus - seneste nyt

Senest opdateret den 25. november 2020 

Ny lovgivning giver arbejdsgiver ret til at anmode ansatte om COVID-19 test
Folketinget har på baggrund af en trepartsaftale mellem Beskæftigelsesministeriet, DA og FH vedtaget en lov (lov nr. 1641) om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere test for covid-19 mv.

Loven omfatter såvel arbejdsgivere på det private som det offentlige område. Loven har virkning fra den 20. november 2020 frem til 1. juli 2021.

Læs mere om de nye regler.

Nye regler om brug af mundbind på visse kommunale arbejdsplads

Den 29. oktober trådte de nye krav om anvendelse af mundbind i kraft. Disse omfatter også en række kommunale arbejdspladser. Det gælder særligt Sundhed & Omsorg, det specialiserede socialområde, tandpleje, bibliotek og musikskolen (Spektrum).

Med virkning fra den 9. november 2020 gælder kravet om mundbind også for Borgerservice og Jobcentre. Det betyder, at både ansatte og borgere skal bære mundbind når de færdes i publikumsarealerne på rådhuset i åbningstiden. 

Derimod er eksempelvis skoler og daginstitutioner ikke omfattet af de kravene for nuværende.

Læs mere her.

Barselsdagpenge til forældre ved børns hjemsendelse
Folketinget har vedtaget en midlertidig ændring af barselsloven, som kan give forældre ret til barselsdagpenge hvis et barn under 14 år hjemsendes fra skole eller dagtilbud som følge af COVID-19 smitte på institutionen, eller hvis barnet selv har symptomer på COVID-19, og derfor ikke kan komme i skole eller dagtilbud. 

Retten til barselsdagpenge opnås kun i tilfælde hvor medarbejderen ikke har mulighed for fx at arbejde hjemme, afspadsere eller bruge omsorgsdage. For at medarbejderen kan få udbetalt barselsdagpenge skal lederen udfylde en arbejdsgivererkæring om, at medarbejderen ikke har mulighed for at arbejde hjemme, afspadsere eller i øvrigt modtager løn fra Odder Kommune.

Læs mere om de nye regler og hent arbejdsgivererklæringer her.

Eksempler på indberetning af fravær grundet COVID-19
Da Odder Kommune som arbejdsgiver har mulighed for at få refusion i en række tilfælde ved medarbejderes fravær grundet COVID-19 er det vigtigt, at fraværet indberettes rigtigt i RI.

Vi ved det kan være kompliceret, og vi har derfor lavet et par eksempler på indberetning - dels vedr. forhold der vedrører medarbejderen selv (eller medarbejderen som nær kontakt), dels vedr. forhold der vedrører børn under 14 år.

OBS - eksemplerne vedr. fravær relatereret til børn er opdateret den 8. oktober 2020.

Eksemplerne kan også findes på de to sider her på HR-portalen, der særligt vedrører fravær grundet børns hjemsendelse og fravær relateret til medarbejderen selv.

Opdateret den 21. september 2020

Der er rejst spørgsmål om, hvorvidt COVID-19 test af medarbejdere (særligt på institutioner med smitte) er omfattet af arbejdstiden - du kan læse nærmere her

Opdateret den 4. september 2020

KL og Forhandlingsfællesskabet indgik den 26. juni 2020 en kollektiv aftale, som sikrede kommunale medarbejdere ret til fravær med løn, såfremt de selv var i øget risiko eller havde pårørende i øget risiko ved smitte med COVID-19, og dermed var omfattet af ret til sygedagpenge i henhold til sygedagpengelovens § 58b og § 58c.

Aftalen udløb oprindeligt den 31. august, men er i lighed med forlængelsen loven også forlænget til udgangen af 2020.

Aftalen om ret til fravær med løn kan læses her.

Opdateret den 31. august 2020

Der er på det seneste kommet en række spørgsmål dels gående på retten til fravær med/uden løn i forbindelse med COVID-19 og dels gående på, hvordan fravær skal indberettes.

Nedenfor finder du links til nærmere retningslinjer vedr. de forskellige spørgsmål:

 

Du kan finde ovenstående og andre personalemæssige retningslinjer og vejledninger om corona-situationer under Personale FAQ.