Ferie

Opdateret den 3. april - udskydelse af ferie som følge af COVID-19 situationen.

Udskydelse af ferie som følge af Covid-19 situationen

Et enigt Folketing har den 2. april 2020 vedtaget, at ferie, som ikke kan holdes i ferieåret, kan udskydes til den efterfølgende afholdelsesperiode, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt i forbindelse med COVID-19. Udskydelsen omfatter både ferie, som er fastlagt, og ferie, der ikke er fastlagt. Udskydelse af ferie vil først og fremmest skulle ske efter aftale mellem en arbejdsgiver og en lønmodtager, men kan også ske efter pålæg fra arbejdsgiveren.

Arbejdsgiver skal dække et eventuelt økonomisk tab som følge af
udskydelsen af ferien.

Formålet er i højere grad at sikre den nødvendige arbejdskraft til udførelse af vigtige samfundsopgaver tæt på ferieårets udløb. Herved imødekommes et behov for, at berørte lønmodtagere uden tab af ferie vil kunne arbejde i den forestående periode, hvor behovet for særlig arbejdskraft kan være påtrængende.

Der er tale et midlertidigt initiativ som følge af COVID-19, og loven vil kun gælde ferie, der er optjent efter den gældende ferielov til brug i ferieåret 2019/2020 og i det korte ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Har medarbejdere ret til at annullere planlagt ferie efter regeringens tiltag den 11. marts?

Mange medarbejdere arbejder hjemmefra i det omfang arbejdet tillader det.

Beskæftigelsesministeriet har derfor vurderet, at der ikke er tale om en feriehindring i denne situation. Det betyder, at planlagt ferie som udgangspunkt afvikles. 

Vær opmærksom på aftalen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om afvikling af frihed under hjemsendelse, som er indgået den 27. marts 2020.

Kan planlagt ferie inddrages af arbejdsgiveren?

Når ferien først er fastlagt, kan den som udgangspunkt ikke ændres, medmindre det aftales. I helt særlige undtagelsestilfælde har arbejdsgiver mulighed for at ændre planlagt ferie, hvis følgende tre betingelser er opfyldt:

  • Der er tale om væsentlige driftsmæssige hensyn
  • Den opståede situation er upåregnelig for arbejdsgiveren
  • Det skal være nødvendigt at ændre ferien for netop denne medarbejder

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vurdering, at bestemmelsen kan finde anvendelse i denne særlige situation med COVID-19, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. 

Det betyder, at der skal være tale om en konkret vurdering i forhold til den enkelte kommunes drift og behovet for den konkrete lønmodtager. Et eksempel kunne være inddragelse af ferie for sundhedspersonale, som er nødvendige for at løse opgaver i forbindelse med COVID-19.

Medarbejderen har ret til at få erstattet et eventuelt tab som følge af inddragelse af ferien.