Særligt om sygemeldinger, karantæne og hjemsendelser grundet COVID-19

Senest opdateret den 6. april 2021 ( forlængelse af ændring af sygedagpengeloven)

Der er vedtaget en midlertidig ændring af sygedagpengeloven, som giver arbejdsgivere ret til dagpengerefusion fra første fraværsdag i visse situationer.
Loven er foreløbigt gældende frem til 30. juni 2021.

Retten til refusion gælder i følgende tilfælde:

  • Medarbejdere der er uarbejdsdygtige, som følge af egen sygdom, der skyldes COVID-19.
  • Medarbejdere der er sat i karantæne af sundhedsmyndighederne, og hvor der sker løbende opfølgning fra sundhedsmyndighederne af den karantæne-satte person.
  • Medarbejdere, der ikke kan varetage deres arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19. Bestemmelsen omfatter personer, der antages at have haft kontakt til en anden person smittet med covid-19, og som sundhedsmyndighederne derefter som en sundhedsfaglig foranstaltning anbefaler at blive hjemme, så de ikke smitter andre.
    Det er en forudsætning for refusion, at medarbejderen ikke kan varetage sit arbejde hjemmefra.

Fraværet for ovenstående grupper indberettes ikke som sygefravær, men som tjenestefri med en tilknyttet årsagskode – dette er nærmere beskrevet i vejledning fra KMD. Den særlige indberetning af fraværet skal ske for at kunne identificere de situationer, hvor der skal indhentes refusion fra første fraværsdag.

Hvis en medarbejder med symptomer på COVID-19 testes negativ for COVID-19, men fortsat er syg (og dermed ikke kan komme på arbejde) skal det fravær, der ligger efter den negative test indberettes som almindelig sygdom. 

Vi har udarbejdet et par eksempler på indberetning af fraværet, som kan ses her.

Vejledningen fra KMD er udsendt på mail til alle, der modtager nyhedsbreve fra Løn.

Hvis medarbejderens fravær er begrundet i eget barns hjemsendelse eller sygdom henvises til vejledningen herom.

Særligt ved fravær grundet bivirkninger fra vaccine

Sundhedsstyrelsen har den 9. marts præciseret, at man ikke skal få foretaget test, hvis man inden for de første 48 timer efter vaccination får moderate symptomer på COVID-19, da dette er en normal bivirkning. 
Kun hvis symptomerne ikke spontant forsvinder igen inden for 48 timer, eller
hvis der opstår andre symptomer på sygdom, for eksempel hoste eller andre
øvre luftvejssymptomer, så bør man sygemelde sig og få en PCR-test, for at
udelukke COVID-19, før man vender tilbage til arbejde. Se Sundhedsstyrelsen udmelding her.

Konsekvensen heraf vil være, at fravær som følge at "normale" bivirkninger af vaccination ikke vil være omfattet af sygedagpengelovens § 53b, stk. 1, og skal derfor indberettes som almindeligt sygefravær. Først hvis symptomerne ikke forsvinder og medarbejderen derfor skal testes vil der være en realistisk formodning om, at personens fravær skyldes smitte med covid-19. Fraværet vil i denne situation være omfattet af sygedagpengelovens § 53 b, stk. 1, og dermed refusion fra 1. sygedag.

Når det ved test er konstateret, at den ansatte, som er vaccineret mod covid-
19, ikke er syg pga. smitte med covid-19, vil der fra testresultatet foreligger
ikke længere være en realistisk formodning for, at sygefraværet skyldes
covid-19. Dermed vil der fra dette tidspunkt ikke længere være ret til refusion
efter sygedagpengelovens § 53 b, stk. 1.


Ved fravær, der skyldes bivirkninger af vaccinen mod covid-19, som ikke er
covid-19 lignende symptomer, vil der ikke være en realistisk formodning for,
at personen kan være smittet med covid-19, og fraværet vil derfor ikke være
omfattet af sygedagpengelovens § 53, b, stk. 1.

Særligt vedr. medarbejdere i øget risiko, som ikke kan varetage deres arbejde

Der gælder særlige regler for medarbejdere i øget risiko eller som er pårørende til personer i øget risiko, og som ud fra en lægefaglig vurdering ikke kan varetage deres arbejde. Læs retningslinjerne her.

Fraværet for disse medarbejdere indberettes ligeledes som tjenestefri med løn med den relevante årsagskode, jf. KMD's vejledning.  

Særligt vedr. gravide, der efter Sundhedsstyrelsens vejledning hjemsendes fra uge 28

Medarbejdere, som er gravide i graviditetsuge 28 (28+0) og som arbejder på sundheds- og ældreområdet, socialområdet eller 0-6 års området, har ret til fravær efter barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2 (førtidig barselsorlov).
Læs nærmere om hjemsendelse i Sundhedsstyrelsens pjece.

En arbejdsgiver, der udbetaler løn under fravær fra arbejdet til denne gruppe
af gravide, er i denne situation berettiget til at få udbetalt de barselsdagpenge,
som medarbejderen ellers ville have ret til fra Udbetaling Danmark
vedrørende samme arbejdsforhold dog højst med et beløb svarende til den
udbetalte løn under fraværet.

Der søges refusion som i sædvanlige barselssituationer og indenfor de sædvanlige frister.

Arbejdsgiver vil i denne situation kunne opnå ret til refusion fra første fraværsdag.

Indberetning af fraværet

Indberetning af fraværet som følge af COVID-19 foretages af den enkelte virksomhed/administrative medarbejdere, i lighed med indberetning af andet fravær.

Indhentning af refusion

Økonomi & Løn/lønteamet varetager indhentning af refusion med afsæt i de rapporter, der bliver dannet som følge af indberetningerne om fravær som følge af COVID-19.

 

Tro og love erklæring ved egen sygdom som følge af COVID-19

Da teststrategien er ændret, således at alle med symptomer på COVID-19 kan testes er det ikke længere nødvendigt at indhente tro- og loveerklæring! 

Lederen eller den administrative medarbejder, der varetager fraværsindberetningen sender et standardbrev fra Nova med et link til selvbetjeningsløsningen ”Sygemelding vedr. COVID-19”. Her skal medarbejderen udfylde og underskrive tro og loveerklæringen digitalt.
Vejledning til, hvordan du gør kan du se her.

Skabelonen til standardbrevet findes også i Rollebaseret indgang og kan dermed også alternativt oprettes fra medarbejderens personalesag.

Tro- og love-erklæringen er udviklet som en selvbetjeningsløsning, som tilgås via et link, som fremgår at det brev, som sendes til medarbejderen, hvorefter man skal logge på med NEMID og underskrive erklæringen elektronisk.
Selvbetjeningsløsningen kan også tilgås via link øverst på denne side. Erklæringen sendes herefter til den pågældendes e-boks og til Odder Kommune elektronisk. Tro- og loveerklæringerne fordeles til Økonomi & Løn/ Lønteamet, som sørger for journalisering på den pågældendes personalesag og endvidere varetager indhentning af refusionen.

Tro- og loveerklæringen skal kun udfyldes i tilfælde af medarbejderes sygdom som følge af COVID-19, og ikke ved karantæne eller hjemsendelse. Erklæringen skal heller ikke udfyldes, hvis medarbejderen er testet for COVID-19.