Særligt om sygemeldinger, karantæne og hjemsendelser grundet COVID-19

Senest opdateret den 24. november 2021 ( genindførelse af arbejdsgiverrefusion i henhold til sygedagpengeloven)

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 23. november 2021 indgået aftale om at genindføre den midlertidige suspendering af arbejdsgiverperioden i forbindelse med medarbejderes fravær med COVID-19 smitte eller som nær kontakt. Det betyder, at arbejdsgiver har ret til dagpengerefusion fra medarbejderens første fraværsdag. Retten gælder alene i de tilfælde, hvor medarbejderen er dokumenteret smittet med COVID-19, samt i de tilfælde, hvor medarbejdere efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger skal gå i selvisolation, fordi de vurderes at være "nær kontakt" til en smittet. 


Retten til refusion gælder i følgende tilfælde:

  • Medarbejdere der er uarbejdsdygtige, som følge af egen sygdom, der skyldes COVID-19.
  • Medarbejdere der efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger skal gå i selvisolation som "nær kontakt".

Det er en forudsætning for refusion, at medarbejderen ikke kan varetage sit arbejde hjemmefra.
Medarbejdere der er omfattet af ordningen som "nær kontakt", der skal gå i selvisolation, skal på tro og love erklære, at de følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for selvisolation af nære kontakter. Tro- og loveerklæring kan hentes her.

Erklæringen skal journaliseres på medarbejderens personalesag.

Fraværet for ovenstående grupper indberettes ikke som sygefravær, men med den særlige fraværskode PAM1 - Fravær Pandemi, og med følgende årsagskoder:

  • For medarbejdere, der er påvist smittet COVID-19 indberettes fraværet med årsagskoden M5 - COVID-19 Sygdom. 
  • For medarbejdere, der er efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger skal gå i selvisolation som "nær kontakt" indberettes fraværet med årsagskoden M2 - Covid19 Karantæne.

Den særlige indberetning af fraværet skal ske for at kunne identificere de situationer, hvor der skal indhentes refusion fra første fraværsdag.
I forhold til medarbejdere med påvist COVID-19 gælder refusionsretten fra første fraværsdag.

Ovenstående er gældende fra den 23. november 2021 og forventeligt til og med den 28. februar 2022.

Se vedlagte vejledning fra KMD om indberetning af fravær Vejledningen fra KMD.

Hvis medarbejderens fravær er begrundet i eget barns hjemsendelse eller sygdom henvises til vejledningen herom.

 


Indberetning af fraværet

Indberetning af fraværet som følge af COVID-19 foretages af den enkelte virksomhed/administrative medarbejdere, i lighed med indberetning af andet fravær.

Indhentning af refusion

Økonomi & Løn/lønteamet varetager indhentning af refusion med afsæt i de rapporter, der bliver dannet som følge af indberetningerne om fravær som følge af COVID-19.

 

Tro og love erklæring ved egen sygdom som følge af COVID-19

Da teststrategien er ændret, således at alle med symptomer på COVID-19 kan testes er det ikke længere nødvendigt at indhente tro- og loveerklæring! 

Lederen eller den administrative medarbejder, der varetager fraværsindberetningen sender et standardbrev fra Nova med et link til selvbetjeningsløsningen ”Sygemelding vedr. COVID-19”. Her skal medarbejderen udfylde og underskrive tro og loveerklæringen digitalt.
Vejledning til, hvordan du gør kan du se her.

Skabelonen til standardbrevet findes også i Rollebaseret indgang og kan dermed også alternativt oprettes fra medarbejderens personalesag.

Tro- og love-erklæringen er udviklet som en selvbetjeningsløsning, som tilgås via et link, som fremgår at det brev, som sendes til medarbejderen, hvorefter man skal logge på med NEMID og underskrive erklæringen elektronisk.
Selvbetjeningsløsningen kan også tilgås via link øverst på denne side. Erklæringen sendes herefter til den pågældendes e-boks og til Odder Kommune elektronisk. Tro- og loveerklæringerne fordeles til Økonomi & Løn/ Lønteamet, som sørger for journalisering på den pågældendes personalesag og endvidere varetager indhentning af refusionen.

Tro- og loveerklæringen skal kun udfyldes i tilfælde af medarbejderes sygdom som følge af COVID-19, og ikke ved karantæne eller hjemsendelse. Erklæringen skal heller ikke udfyldes, hvis medarbejderen er testet for COVID-19.