Frihed i forbindelse med hjemsendelse pga. COVID-19 situationen

Den 27. marts 2020 indgik KL og Forhandlingsfællesskabet en aftale, der medfører at "Ansatte, der efter arbejdsgivers anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra 28. marts – 13. april 2020 skal afvikle frihed i en periode op til 5 arbejdsdage."

Til afvikling af friheden kan anvendes ferie, 6. ferie, afspadsering eller flex. Efter ønske fra medarbejderen kan også anvendes omsorgsdage eller seniordage. 

Læs aftalen her.

Medarbejdere der er delvis sygemeldte (nedsat tjeneste)
I henhold til ferieloven/ferieaftalen er sygdom feriehindring. Det gælder også for ansatte, der er delvis sygemeldte. Arbejdsgiver kan således ikke pålægge medarbejdere, der er delvis sygemeldte at afvikle ferie fra de første fem ferieuger. Hvis medarbejderen ønsker at bruge ferie, kan det dog aftales. 

Det forholder sig anderledes med hensyn til 6. ferieuge, som er en aftalt frihed i overenskomsterne og ikke en del af ferieloven, og det er HR's vurdering, at arbejdsgiver godt vil kunne pålægge, at 6. ferieuge afholdes. 

Normalt vil afholdelse af ferie for sygemeldte skulle godkendes af Jobcentret, men da bl.a. sygedagpengeopfølgningen er suspenderet under corona-krisen, vurderes dette ikke nødvendigt i den konkrete situation.

Hvad gør man, hvis medarbejdere ikke har optjent ferie eller afspadsering fx. fordi de er nyuddannede? 

 Formålet med aftalen er at bidrage til, at kommunerne står bedre rustet i forhold til håndtering af opgaveefterslæb, når der vendes tilbage til normalsituation.”

Heri ligger bl.a. behovet for, at medarbejdere ikke skal holde restferie, afspadsere eller afvikle anden frihed når vi er tilbage i ”normal drift”, da det må forventes, at der er et opgaveefterslæb, som vi skal have indhentet. Medarbejdere, der ikke har optjent ferie eller afspadsering/flex har jo heller ikke noget de skal afvikle, når vi er tilbage – og man kan ikke bidrage med mere end man har. Hvis man ikke har frihed man kan bruge af, vil man være på arbejde og til rådighed for Odder Kommune, og vil således kunne løse opgaver i tilknytning til arbejdspladsen, eller man vil kunne anvises andre opgaver fx i form op bistand til Sundhed & Omsorg i fald, der bliver brug for ekstra arbejdskraft til området.