4 hurtige fra HovedUdvalget

20. juni 2022

Proces for udvikling af rekrutteringsstrategi og livsfasepolitik

Hovedvalget vedtog på mødet en procesplan for udvikling af en rekrutteringsstrategi og en livsfasepolitik, som samlet set skal bidrage med at løfte rekrutterings- og fastholdelsesdagsordenen i Odder Kommune.

Der nedsættes en arbejdsgruppe med Sekretariats- og HR chef Morten Møller som formand, og med både ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra dagtilbudsområdet, det specialiserede socialområde og ældreområdet.

Arbejdsgruppen består af:

Sekretariats- og HR Chef Morten Møller
Leder af Bo & Beskæftigelse Jonna Lind Jacobsen
Leder af Krible Krablehuset og Skovbørnehaven Henriette Stein Carlsen
Uddannelseskoordinator i Sundhed & Omsorg Lisbeth Riis Jensen
FTR for BUPL Lone Bay
TR for DSR Bodil Jeppesen
FTR for FOA (sosu) Jeanne Bøg Pedersen
TR for SL Tom Thielemann

Arbejdet forventes færdigt primo 2023.

Link til procesplanen

Proces for revidering af arbejdsmiljø- og sundhedspolitikken

Hovedvalget vedtog på mødet ligeledes en procesplan for revidering af arbejdsmiljø- og sundhedspolitikken.

Arbejdet forankres i arbejdsmiljøgruppen under HovedUdvalget.

Arbejdet forventes færdigt ultimo 2022.

Link til procesplanen

Nedlæggelse af jobpuljen

Ombudsmanden har i en udtalelse den 25. januar 2022 udtalt kritik overfor en kommune, idet kommunen havde en generel praksis for, at ledige stillinger i kommunen som udgangspunkt blev slået op internt, inden de evt. blev slået op eksternt. 

Reglerne vedr. stillingsopslag i det offentlige er i vidt omfang formuleret af ombudsmanden i forbindelse med tidligere sager. Ombudsmanden understreger i sin praksis, at ledige stillinger i det offentlige skal besættes med den bedst egnede ansøger, at myndigheden effektivt skal søge at tiltrække et bredt felt af ansøgere, og at det kun er muligt at finde den bedst egnede ved at slå stillingen op offentligt. Interne ansøgere kan naturligvis søge på lige fod med eksterne. 

KL har i forlængelse af ombudsmandens udtalelse informeret om, at "såkaldte Jobbanker, hvor medarbejdere i deres opsigelsesperiode enten kan søge på interne stillingsopslag eller kan blive taget i betragtning til ledige stillinger, inden stillingerne bliver slået op eksternt, vil være i strid med ombudsmandens udtalelse".

Dette gør sig således gældende for Odder Kommunes Jobbank, som på baggrund af ombudsmandens udtalelse bringes til ophør. 

Ombudsmandens udtalelse er dog ikke til hinder for, at der inden en stilling slås op foretages ændret opgavefordeling eller intern rotation, hvorefter må man vurdere, hvilken stilling det er, der skal besættes. 

I arbejdsmangelssituationer er der fortsat pligt til at søge medarbejdere omplaceret til relevante, ledige stillinger, før der skrides til afskedigelse. Når medarbejderen er meddelt afskedigelse, ophører omplaceringsforpligtelsen.

Ombudsmandens udtalelse kan læses her: https://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2022-1/  

Jobpuljeordningen er dermed nedlagt pr. 16. maj 2022. 

På baggrund heraf har HovedUdvalget vedtaget enkelte justeringer af retningslinjen vedr. personalereduktioner som følge af besparelser. Du kan hente retningslinjen her.

Det præciseres særligt i retningslinjen, at der skal afsøges muligheder for muligheder for omplacering af overtallige medarbejdere forinden der skrides til afskedigelse. HovedUdvalget betonede på mødet vigtigheden heraf.

Evaluering og justering af Rammer og principper ved deltagelse i kurser og efteruddannelse

Hovedudvalget fastlagde i 2018 rammer og principper ved deltagelse i kurser og efteruddannelse. Principperne beskriver grundlæggende den tid, der forventes medregnet som arbejdstid, når medarbejdere deltager i kurser og efteruddannelse. 

Det er HovedUdvalgets oplevelse at, principperne anvendes og virker i praksis.

HovedUdvalget vedtog enkelte justeringer, der alene præciserer enkelte forhold, men ikke ændrer på principperne.

Læs den justerede retningslinje her.