Fire hurtige fra HovedUdvalget

14. september 2022

Justering af Alkohol- og rusmiddelpolitikken

Alkohol- og rusmiddelpolitikken var i sin hidtidige udformning ikke længere tidssvarende, og HovedUdvalget har derfor vedtaget en række justeringer, hvor der er lagt vægt på følgende:

  • Ordet "misbrugspolitik", der hidtil har været anført i parentes til titlen Alkohol- og rusmiddelpolitik er fjernet
  • Der er indskrevet en definition af begrebet rusmidler
  • Værdisættet er skærpet, således at det er mere tydeligt, at alkohol og arbejde ikke hører sammen - herunder også at der ved fejring af mærkedage, skal være et tilsvarende alkoholfrit alternativ, hvis der serveres alkohol
  • Det er præciseret, at den enkelte borger/medarbejder har frit valg mellem ambulante kommunale behandlingstilbud, og der er henvist til Forebyggelse & Rusmidler på Odder Kommunes hjemmeside for kontaktoplysninger hertil.

Den opdaterede Alkohol- og rusmiddelpolitik kan findes på HR-portalen.

Undersøgelse af onboarding af nyansatte

I forlængelse af arbejdsmiljødagen i juni måned, hvor Christian Harpelund holdt oplæg om betydningen af en god onboarding af nye medarbejdere, har Odder Kommune indgået en aftale med firmaet Leapeo om at gennemføre en undersøgelse af "onboardingsituationen" i Odder Kommune. Undersøgelsen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse blandt ledere og medarbejdere, der er ansat i perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022.

Respondenterne vil ultimo september/primo oktober få tilsendt en mail med link til spørgeskemaet, og for at give os så god og nuanceret viden som muligt, er det naturligvis vigtigt, at alle (eller de fleste) svarer.

Undersøgelsen gennemføres anonymt – det betyder bl.a. at der kun udarbejdes resultater på et organisatorisk niveau, hvis der er minimum fem besvarelser på det aktuelle niveau.

Resultatet forventes at være klar primo november måned.

Drøftelse af aftalen om deltidsansattes adgang til højere timetal

I 2007 blev det indgået en trepartsaftale mellem Regeringen, KL og de faglige organisationer med henblik på at sikre medarbejdere på deltid mulighed for at få tilbudt højere timetal eller arbejde på fuld tid. 
Trepartsaftalen er implementeret i de kommunale overenskomster gennem "Aftale om deltidsansattes adgang til højere timetal". 

Aftalen har til formål at skabe rammerne for, at deltidsansatte, som ønsker det, får mulighed for at arbejde flere timer eller på fuld tid. Det fremgår af aftalen, at den også skal sikre, at processen med at tilbyde ledige timer til deltidsansatte, bliver så enkel og tydeligt som muligt samt sikre, at pligten til tilbud til allerede deltidsansatte sker på en måde, så opgaverne fortsat kan løses fagligt forsvarligt.

Overskydende timer skal som hovedregel udbydes til medarbejdere indenfor overenskomstområdet på tjenestestedet. 

HovedUdvalget drøftede perspektiver på, hvordan vi kan definere "tjenestested", samt om der skal udarbejdes en fælles procedure. 

Det blev aftalt, at der ses på en fælles procedure, og at denne opgave gives videre til arbejdsgruppen vedr. rekruttering og fastholdelse. 

Medarbejderinvolvering i forhold til projektet om råderumsmuligheder (P40)

Det blev aftalt, at medarbejdersiden i HovedUdvalget mødes med styregruppen til  sparringsmøder mellem de workshops der gennemføres for lederne som led i projektet. Der blev fra medarbejderside givet udtryk for, at de vil være særligt optaget af, at den faglige kvalitet i kerneopgaven fortsat kan bevares.