Anbefalinger for vaccinerede

Opdateret den 7. juni 2021 (må arbejdsgiver spørge medarbejdere om de er vaccinerede)

Må arbejdsgiveren spørge medarbejderne om de er vaccinerede?

Nu hvor flere og flere borgere og dermed også flere medarbejdere bliver vaccineret mod COVID-19, dukker der spørgemål op, om hvorvidt arbejdsgiveren må spørge medarbejderne, om de er vaccinerede, da dette jo er en privatsag.

Det er KL's vurdering, at man som arbejdsgiver/leder ikke generelt på forhånd må spørge en bred kreds af medarbejdere, om de er vaccinerede.

Det er derimod KL’s vurdering, at arbejdsgiver må spørge en konkret medarbejder, om denne er vaccineret, hvis arbejdsgiveren har en konkret saglig driftsmæssig begrundelse for dette. Det kan fx være i den situation, hvor det har en betydning for, om den pågældende konkrete medarbejder kan møde på arbejde. Det fremgår således af Sundhedsstyrelsens
retningslinjer, at medarbejdere der er færdigvaccinerede (14 dage efter 2.
vaccination), og som defineres som ”nær kontakt” ikke skal selvisolere sig i
forbindelse med gennemførelse af test. De vil derfor kunne møde på
arbejde.

Noget andet er, at der ikke i denne situation i almindelighed vil være den fornødne saglighed og nødvendighed, som kan danne grundlag for en
behandling af oplysningen om, at en medarbejder er vaccineret, jf.
databeskyttelsesreglerne. Dvs. man kan fx ikke oprette et register eller en
oversigt, hvor oplysninger om medarbejderes svar registreres.


Opmærksomheden henledes på, at der ikke er praksis på området. 

Anbefalinger til vaccinerede

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række anbefalinger for personer, som er vaccinerede.
Der fremgår bl.a. følgende af Sundhedsstyrelsens anbefalinger:

1. Anbefalinger for personer der er vaccineret og efterfølgende bliver ”nær kontakt”

For så vidt angår test for COVID-19, er det for nuværende anbefalingen at vaccinerede personer, der defineres som nære kontakter testes jf. programmet for nære kontakter. Såfremt den vaccinerede udvikler symptomer forenelige med COVID-19 inden for 14 dage efter eksponering, bør vedkommende betragtes som mistænkt smittet, og der bør tages de samme foranstaltninger som normalt, herunder selvisolation.

Vaccinerede personer, der identificeres som nære kontakter kan undlade at selvisolere, hvis de opfylder nedenstående kriterier:

  • Er færdigvaccineret (dvs. 14 dage efter 2. vaccination, uanset vaccine)
  • Er asymptomatiske (dvs. personen ikke har haft symptomer på COVID-19 siden eksponering)

2. Anbefalinger vedr. besøgsrestriktioner på vaccinerede plejehjem, plejeboliger, sociale institutioner og aflastningspladser mv.

Plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser mv., hvor mere end 80% af beboerne har modtaget 2. vaccination kan få ophævet besøgsrestriktioner.

Sociale institutioner, der har besøgsrestriktioner, fordi der er borgere på tilbuddet, som tilhører en risikogruppe, og hvor mere end 80% af beboerne har modtaget 2. vaccination kan ophæve besøgsrestriktioner.

3. Anbefalinger vedrørende regelmæssig test af vaccineret personale på plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser og sociale institutioner mv.

Regelmæssig test af vaccineret personale på plejehjem mv.

På plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser og sociale institutioner mv. hvor vaccinationsdækningen blandt beboere er mere end 80%, kan plejepersonale undlade at lade sig teste regelmæssigt, hvis de opfylder nedenstående kriterier:

  • Er færdigvaccineret (dvs. 14 dage efter 2. vaccination, uanset vaccine)
  • Er asymptomatiske

4. Anbefalinger vedrørende særlige tiltag på arbejdspladsen for vaccinerede personer i øget risiko

Det er Sundhedsstyrelsens anbefaling, at færdigvaccinerede (dvs. 14 dage efter 2. vaccination, uanset vaccine) personer i øget risiko kan gå på arbejde, som de plejer, hvis Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smitte kan overholdes. Vaccinerede personer i øget risiko for et alvorligt forløb bør dog fortsat ikke varetage funktioner, hvor deltagelse i pleje, omsorg eller behandling af eller tæt kontakt med personer med mistænkt eller bekræftet COVID-19 udgør størstedelen af arbejdet.

Fx bør vaccinerede personer i øget risiko for nuværende, fortsat ikke varetage funktioner i en akutmodtagelse eller på et COVID-19 afsnit, hvor COVID-19 patienter må forventes at udgøre en større andel af patientpopulationen. Modsat kan en vaccineret person i øget risiko godt deltage i pleje, omsorg eller behandling af eller tæt kontakt med patienter på andre afdelinger på et sygehus, af borgere i hjemmeplejen mv. hvor andelen af personer der er mistænkt for COVID-19, anses for at være lille.

5. Vaccinerede personer i øget risiko

Den øgede beskyttelse ved vaccination gør at færdigvaccinerede personer i øget risiko:

  • I større omfang kan være sammen med den nærmeste familie eller nære venner
  • Kan i større omfang have fysisk kontakt med familie og nære venner fx give et kram eller holde i hånden
  • Kan deltage i aktiviteter med flere mennesker fx gå til fritidsaktiviteter
  • Kan benytte offentlig transport og handle ind, uden at begrænse det til tidspunkter uden for myldretiden

6. Afstand på arbejdspladser i sundheds- og ældresektoren samt visse dele af socialområdet, hvor størstedelen af personalet er vaccineret

Som følge af at personale i sundheds- og plejesektoren samt visse dele af socialområdet i større omfang har færdiggjort vaccination mod COIVID-19, kan den anbefalede afstand mellem personale reduceres til 1 meter i særlige tilfælde, for derved at understøtte, at relevant undervisning, møder og mindre konferencer i regi af almindelig drift, igen kan afvikles.

Der bør fortsat opretholdes 2 meters afstand mellem patienter, samt mellem personale og patient.

Der bør fortsat holdes fast i smitteforebyggende råd som god håndhygiejne, rengøring, ventilation/udluftning af lokaler mv. Ovenstående anbefaling er for nuværende kun gældende i sundheds- og ældresektoren, samt visse dele af socialområdet, og ikke for vaccinerede personer i det øvrige samfund.