Frihed til pasning af børn, der er syge med COVID-19 eller hjemsendte som følge af COVID-19?

Senest opdateret den 28. september 2020.

Mulighed for barselsdagpenge

Der er vedtaget en midlertidig ændring af barselslovgivningen, som under visse betingelser giver forældre ret til barselsdagpenge i forbindelse med hjemsendelse af børn under 14 år (Barselsloves § 26a og §26b).

Medarbejderen skal opfylde de almindelige betingelser for barselsdagpenge, herunder beskæftigelseskravet.

Lovændringen etablerer en dagpengeret i følgende to situationer: 

 • Forælder til et barn under 14 år, der hjemsendes som følge af et eller
  flere konkrete covid-19 smittetilfælde i dagtilbuddet, skolen eller
  institutionen, jf. barselslovens § 26 a.
 • Forælder til et barn under 14 år, der er konstateret smittet med covid-19
  og af den årsag ikke kan komme i dagtilbud, skole eller institution, jf.
  barselslovens § 26 b.

Det er en betingelse for at medarbejderen kan få barselsdagpenge, at medarbejderen ikke

 • har mulighed for at arbejde hjemme
 • har uforbrugte omsorgsdage til det pågældende barn
 • har mulighed for afspadsering
 • afholder ferie
 • modtager løn under fraværet

Hvis forældrene er samboende skal begge forældre opfylde ovenstående betingelser. 

Der kan ydes barselsdagpenge i op til 10 dage pr. barn.

Lovteksten kan ses samlet her.

Medarbejderens fravær skal i forbindelse med ovenstående indberettes som tjenestefri uden løn.

Samtidig skal medarbejderen (forælderen) overfor Udbetaling Danmark fremsende en erklæring fra arbejdsgiveren om, at der ikke er mulighed for hjemmearbejde, afspadsering, omsorgsdage eller afholder ferie. Hvis fraværet skyldes at barnet har symptomer på COVID-19 skal muligheden for barnets 1. og 2. sygedag desuden være opbrugte.

Erklæringerne kan hentes herunder:

 

Vi har udarbejdet nogle eksempler på indberetning af medarbejderens fravær som følge af børns hjemsendelse eller sygdom - se eksemplerne her.

Nedenfor er en række spørgsmål præciseret - giver det anledning til yderligere spørgsmål kan I kontakte Ulla Salling, Ledelse & Udvikling.

Har en medarbejder ret til fravær med løn, hvis (eget) barn bliver testet positiv for COVID-19?

Et barn, der testes positiv, skal selvisolere sig hjemme.

For større børn/unge kan det være muligt at selvisolere sig uden, at det er nødvendigt, at en forælder selvisolerer sig sammen med barnet.

Man regnes også for at være smittet, hvis man testes positiv for COVID-19, selvom man ikke har symptomer. Den smittede uden symptomer skal blive hjemme i 7 dage, efter testen er taget og antages herefter for at være smittefri. Hvis den smittede undervejs, i de 7 dage, udvikler symptomer på COVID-19, skal den pågældende blive hjemme indtil 48 timer efter, symptomerne er ophørt.

Når medarbejderen (forælder) er selvisoleret sammen med eget barn er forælderen nær kontakt til en smittet (barnet). Medarbejderen har i denne situation ret til løn indtil negativt resultat af 1. test. Test gennemføres efter ophør af barnets selvisolation. Arbejdsgiver har ret til refusion fra første fraværsdag, jf. sygedagpengelovens § 53b, stk. 2, jf. Information 46.

2. Har en medarbejder ret til løn, hvis (eget) barn bliver sendt hjem fra dagtilbud/skole, fordi barnet har symptomer, der giver mistanke om, at barnet er smittet med COVID-19?

Et barn, der får symptomer på COVID-19, skal hurtigst muligt hjem i selvisolation. Isolation i hjemmet bør opretholdes indtil 48 timer efter, at symptomer er ophørt.

En medarbejder (forælder), der bliver hjemme hos børn, som ikke kan være alene under selvisolering, er omfattet af reglerne om løn efter reglerne om barns 1. og 2. sygedag. 

Såfremt barnets sygdom strækker sig længere end to sygedage, skal der først og fremmest afsøgning af andre løsninger sammen med medarbejderen ved fx at aftale hjemmearbejde, afspadsering eller omsorgsdage.

I tilfælde af, at medarbejderen har afviklet al form for frihed, og at hjemmearbejde ikke er en mulighed for den pågældende medarbejder, kan der gives tjenestefri uden løn i perioden. 
Hvis barnet er under 14 år og forælderen opfylder betingelserne i barselsloven, har medarbejderen mulighed for at modtage barselsdagpenge. Husk at der skal udfyldes arbejdsgivererklæring, til brug for medarbejderen mulighed for at modtage barselsdagpenge. 

Det er først, når barnet er testet positiv med COVID-19, at medarbejderen (forælder) bliver omfattet af retningslinjerne om nære kontakter. Efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan medarbejderen møde på arbejde, så længe barnet ikke er konstateret smittet med COVID-19.

3. Har en medarbejder ret til fravær med løn, hvis (eget) barn bliver sendt hjem fra dagtilbud/skole, fordi barnet er nær kontakt til et andet barn, som er konstateret smittet med COVID-19?

Medarbejderen (forælder) er ikke nær kontakt i denne situation. Eget barn er ikke sygt/konstateret smittet. Medarbejderen kan som udgangspunkt møde på arbejde.

Kan medarbejderen ikke møde på arbejde afsøges løsninger sammen med medarbejderen ved fx at aftale hjemmearbejde, afspadsering eller omsorgsdage.

I tilfælde af, at medarbejderen har afviklet al form for frihed, og at hjemmearbejde ikke er en mulighed for den pågældende medarbejder, kan der som vanligt gives tjenestefri uden løn i perioden. Hvis barnet er under 14 år og forælderen opfylder betingelserne i barselsloven, har medarbejderen mulighed for at modtage barselsdagpenge. Husk at der skal udfyldes arbejdsgivererklæring, til brug for medarbejderen mulighed for at modtage barselsdagpenge.

4. Har en medarbejder ret til fravær med løn, hvis (eget) barn ikke er nær kontakt, men skal testes som led i screeningsprogrammet?

Børn, der testes som en del af screeningen, og som er uden symptomer på COVID-19, skal blive hjemme, jf. side 10 i Sundhedsstyrelsens vejledning. De må først møde i dagtilbud/skole, hvis det første testsvar er negativt.

Man kan vælge ikke at teste børn under 12 år uden symptomer, da det kan opleves ubehageligt for dem. Hvis forældre vælger ikke at få deres børn testet, skal børnene holdes hjemme i 7 dage efter hjemsendelse. Hvis barnet udvikler symptomer i denne periode, holdes de hjemme, til de har haft to dage uden symptomer. Børn, der testes, kan komme i skole/dagtilbud igen, når der foreligger ét negativt prøvesvar.

En medarbejder (forælder) der er hjemme hos barn, der venter på test/testsvar i denne situation, har ikke ret til fravær med løn, da barnet ikke er sygt, og medarbejder ikke er defineret som nær kontakt.

Der skal afsøges løsninger sammen med medarbejderen ved fx at aftale hjemmearbejde, afspadsering eller omsorgsdage.

I tilfælde af, at medarbejderen har afviklet al form for frihed, og at hjemmearbejde ikke er en mulighed for den pågældende medarbejder, kan der som vanligt gives tjenestefri uden løn i perioden. 
Hvis barnet er under 14 år og forælderen opfylder betingelserne i barselsloven, har medarbejderen mulighed for at modtage barselsdagpenge. Husk at der skal udfyldes arbejdsgivererklæring, til brug for medarbejderen mulighed for at modtage barselsdagpenge.

Læs også Sundhedsstyrelsens vejledning "Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og ungdomsuddannelser"

Læs også mere om retningslinjer vedr. nære kontakter.

 

5. Har en medarbejder ret til fravær med løn til pasning af børn, der er hjemsendte fra skole, som følge af skærpede restriktioner?

(opdateret den 10. december 2020)
En medarbejder, som er hjemme hos et barn, som er hjemsendt fra skole, som følge af særlige restriktioner i udvalgte kommuner,  har ikke krav på løn under fraværet. Det gælder eksempelvis situationen med delvis nedlukning og hjemsendelse af elever fra 5. klassetrin i Århus Kommune fra 9. december 2020 - 3. januar 2021. 

Den midlertidige ændring af barselslovgivningen finder ikke anvendelse i denne situation.

Som i andre situationer opfordres til at finde fleksible løsninger i forhold til evt. mulighed for hjemmearbejde, omlægning af opgaver og/eller arbejdstid, anvendelse af fleks/afspadsering, omsorgsdage m.v. Der kan i sidste ende også ydes tjenestefri uden løn.