Frihed til pasning af børn, der er syge med COVID-19 eller hjemsendte som følge af COVID-19?

Senest opdateret den 6. januar 2022 (eksempler på indberetning af fravær tilføjet).

Barselsdagpenge til forældre til hjemsendte børn

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 23. november 2021 indgået en trepartsaftale, der giver forældre mulighed for barselsdagpenge, hvis deres barn er smittet med COVID-19 eller hjemsendt fra skole eller dagtilbud under henvisning til sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år. 

Der tildeles i alt 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn i den periode , hvor ordningen gælder. 

Det er en række betingelser, for at der kan udbetales barselsdagpenge:

  • Forælderen skal opfylde betingelserne i barselsloven for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet
  • Ingen af forældrene må have mulighed for at arbejde hjemme eller anvende afspadsering/flex, som i stedet kan anvendes til pasning af barnet.
  • Der må ikke udbetales løn eller afholdes ferie for de dage, hvor der udbetales barselsdagpenge.

Barselsdagpenge udbetales direkte til forælderen og kan ikke udbetales som refusion til arbejdsgivere. 
Det er ikke en betingelse for udbetaling af barselsdagpenge, at der først er anvendt barns 1. og 2. sygedag eller omsorgsdage. 

Trepartsaftalen kan læses her.

Indberetning af fravær, når medarbejderen er omfattet af barselsdagpenge

Fraværet for medarbejdere, der er omfattet af retten til barselsdagpenge skal ligesom indberettes med særlige fraværskode. 

KMD har oprettet fraværskoden "PAU4 - Barns hjemsendelse - uden pension - pandemi" hertil. Der skal ifølge KL ikke indbetales pensionsbidrag i forbindelse med fraværet, som der ellers skal ved "normalt" barselsfravær.

Den nye ordning om barselsdagpenge medfører ikke en ret til fravær eller en ret til løn under fraværet. Derfor gælder nedenstående fortsat.

1. Har en medarbejder ret til fravær med løn, hvis (eget) barn bliver testet positiv for COVID-19?

Et barn, der testes positiv, skal selvisolere sig hjemme.

Generelt gælder, at hvis forælderen er færdigvaccineret, er det ikke nødvendigt at gå i isolation med barnet. 

Er det ikke muligt, at barnet kan være isoleret, uden at forælderen er til stede,  betragtes forælderen som nær kontakt til en smittet (barnet). Fraværet skal i dette tilfælde indberettes som med fraværskodekoden PAM1 og årsagskode M5 (Covid-19 karantæne).

Hvornår man betragtes som nær kontakt, der skal gå i isolation følger gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, og kan ændres med kort varsel. 

Det forudsættes, at der søges at finde fleksible løsninger sammen med medarbejderen ved fx at aftale hjemmearbejde, afspadsering eller omsorgsdage.

2. Har en medarbejder ret til fravær med løn, hvis (eget) barn bliver sendt hjem fra dagtilbud/skole, fordi barnet er nær kontakt til et andet barn, som er konstateret smittet med COVID-19?

Medarbejderen (forælder) er ikke nær kontakt i denne situation. Eget barn er ikke sygt/konstateret smittet. Medarbejderen kan som udgangspunkt møde på arbejde.

Kan medarbejderen ikke møde på arbejde afsøges løsninger sammen med medarbejderen ved fx at aftale hjemmearbejde, afspadsering eller omsorgsdage.

I tilfælde af, at medarbejderen har afviklet al form for frihed, og at hjemmearbejde ikke er en mulighed for den pågældende medarbejder, kan der som vanligt gives tjenestefri uden løn i perioden, og medarbejderen kan have ret til barselsdagpenge, hvis betingelserne herfor er opfyldt. 

3. Har en medarbejder ret til fravær med løn til pasning af børn, der er hjemsendte fra skole, som følge af fx. lokal nedlukning?

En medarbejder, som er hjemme hos et barn, som er hjemsendt fra skole, som følge af særlige restriktioner/lokal nedlukning,  har ikke krav på løn under fraværet. 

Som i andre situationer opfordres til at finde fleksible løsninger i forhold til evt. mulighed for hjemmearbejde, omlægning af opgaver og/eller arbejdstid, anvendelse af fleks/afspadsering, omsorgsdage m.v. Der kan i sidste ende også ydes tjenestefri uden løn, og medarbejderen kan have ret til barselsdagpenge, hvis betingelserne herfor er opfyldt. 

Eksempler på indberetning kan hentes øverst på denne side.