Kan COVID-19 være en arbejdsskade?

Senest opdateret den 7. maj 2020 (præcisering af hvornår, der skal ske anmeldelse af COVID-19 som en arbejdsskade iht. vejledning fra Arbejdstilsynet).

Der er fra flere sider fokus på, om COVID-19 kan være en arbejdsskade, da vi ikke kender langtidsvirkningerne. De foreløbige retningslinjer fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er gengivet nedenfor. Vi forventer, at der kommer mere præcise retningslinjer, og vil i takt hermed opdatere siden her.

COVID-19 som arbejdsskade

Almindeligt forekommende virussygdomme som f.eks. almindelig influenza kan normalt ikke anerkendes som en arbejdsskade.

Det skyldes, at der er en betydelig risiko for at blive smittet uden for arbejdssituationen, og at det derfor ikke kan sandsynliggøres, at smitten er en følge af arbejdets forhold. Det vil gælde ved de fleste tilfælde af COVID-19.

For at kunne anerkende smitte med COVID-19 som arbejdsskade, skal det derfor kunne sandsynliggøres, at personen har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet, eller at den smittede er udsat for en særlig risiko i forbindelse med sit arbejde. Det gælder for eksempel sundhedspersonale.

Det kræves også, at diagnosen COVID-19 er stillet. Det er ikke tilstrækkeligt, at der er mistanke om sygdommen.

I alle tilfælde er det en konkret vurdering, om sygdommen vil kunne anerkendes som en arbejdsskade.

Anmeldelse af COVID-19 som arbejdsskade

Hvis en sygemeldt medarbejder mener at være blevet syg på baggrund af én konkret hændelse i forbindelse med arbejdet eller har været udsat for påvirkning (smitte med COVID-19) i op til 5 dage i forbindelse med sit arbejde, skal det behandles som en arbejdsulykke. Det kunne eksempelvis være en ansat på et plejecenter eller bosted, der kortvarigt har været i kontakt med en COVID-19 smittet beboer. 

For COVID-19 indebærer det, at arbejdsgiveren skal anmelde sygdomstilfælde med COVID-19, når følgende tre kriterier er opfyldt:

  1.  en medarbejder er blevet syg med COVID-19,
  2. der er mistanke om, at medarbejderen kan være blevet smittet i forbindelse med en konkret hændelse eller kortvarig udsættelse for smitte i forbindelse med arbejdet, samt
  3. en af følgende kriterier:
    • a. medarbejderen kan have krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven (fx behandlingsudgifter, godtgørelse for varigt mén m.v.) ELLER
    • b. medarbejderen har været sygemeldt (helt eller delvist) i mere end 5 uger.

Der skal ikke ske anmeldelse alene på grund af smitterisiko eller karantæne på virksomheden.

Anmeldelse af COVID-19 som arbejdsskade sker som for alle andre arbejdsskader via EASY.

I bør i beskrivelse af hændelsen skrive, hvorfor I vurderer, at der er sandsynlighed for at medarbejderen er blevet smittet i kraft af sit arbejde - fx. pga. tæt kontakt med smittede borgere eller andre på arbejdspladsen.